ALGEMENE VOORWAARDEN MANAGEMENT SOLUTIONS BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen MANAGEMENT SOLUTIONS (Mechelsesteenweg 143 Stratenplan bus 2, 1970 Wezembeek-Oppem en ON.: 0843.824.081) en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van MANAGEMENT SOLUTIONS worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van MANAGEMENT SOLUTIONS.

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door MANAGEMENT SOLUTIONS gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven door MANAGEMENT SOLUTIONS.

Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

2.2
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan MANAGEMENT SOLUTIONS, dan wel door de betaling van de voorschotfactuur van MANAGEMENT SOLUTIONS.

Na aanvaarding van de offerte van MANAGEMENT SOLUTIONS, kan de overeenkomst tussen partijen enkel schriftelijk gewijzigd worden in onderling overleg tussen de partijen.

2.3
De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Bijkomende opdrachten zullen verrekend worden aan een consultancytarief van 168,00 EUR per uur.

Artikel 3. Opslag van klantgegevens

Klantgegevens worden door MANAGEMENT SOLUTIONS overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen.

Artikel 4. Leveringstermijnen en wijze van verzending

De op de offerte aangeduide leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door MANAGEMENT SOLUTIONS worden gewijzigd.

Behoudens in geval van overmacht, worden de bestellingen op de webshop van MANAGEMENT SOLUTIONS, ter beschikking gesteld bij een ophaalpunt/verkoopspunt of binnen de twee weken aan de klant geleverd( deze laatste met transport kosten).

Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Risico-overgang, verzending en verpakking, garantie

5.1
Het risico over de goederen wordt overgedragen op het moment dat de goederen ter plaatse bij de klant geleverd worden.

5.2
MANAGEMENT SOLUTIONS bepaalt de wijze van verpakking van de goederen.

De goederen worden per post, dan wel per koerier verzonden. MANAGEMENT SOLUTIONS kan deze verzendingswijze steeds éénzijdig wijzigen.

5.3
Op de verkochte goederen niet geopende of gebruikt is de wettelijke garantietermijn van 1 jaar.

5.4.
Alle transacties met kredietkaarten en gewone bankkaarten worden onmiddellijk gedebiteerd op het ogenblik van aankoop van de goederen.

5.5.
Vanaf het ogenblik van de levering van de goederen bij de klant, beschikt deze laatste gedurende 14 dagen over een herroepingsrecht.

Dit herroepingsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te sturen naar info@managementsolutions.be.

Ingeval van herroeping draagt de klant de kosten die aan het terugzenden van de goederen verbonden zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet indien het betrekking heeft op:

  • goederen die niet kunnen worden teruggestuurd of snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld bederfbaar voedsel, verse goederen, ...)
  • goederen bestelt die omwille van de gezondheid en de hygiëne niet kunnen worden teruggezonden nadat de klant ze heeft geopend.

Artikel 6. Schade veroorzaakt door derden

MANAGEMENT SOLUTIONS is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die tijdens en na de opdracht van MANAGEMENT SOLUTIONS door derden wordt veroorzaakt aan gebouwen, materialen en aangestelden van de klant.

Artikel 7. Annulering en beëindiging van de overeenkomst

7.1
Na aanvaarding van de offerte door de klant, kan de klant de overeenkomst tussen partijen niet meer annuleren, tenzij dit gebeurt in onderling overleg tussen de partijen.

7.2
Annuleert de klant na aanvaarding van de offerte en voor de uitvoering van de opdracht door MANAGEMENT SOLUTIONS, toch de overeenkomst tussen partijen, dan heeft MANAGEMENT SOLUTIONS het recht om 50% van de in totaal aan haar te betalen bedragen te factureren aan de klant, waarbij steeds een minimumbedrag van 500,00 EUR aangerekend zal worden.

Indien reeds een voorschot betaald werd door de klant, zal dit verrekend worden met de hierboven vermelde bedragen.

7.3
Beëindigt de klant tijdens de uitvoering van de opdracht door MANAGEMENT SOLUTIONS, de overeenkomst tussen partijen, dan heeft MANAGEMENT SOLUTIONS het recht om de reeds gemaakte kosten te factureren aan de klant, alsook 50% van de nog in de toekomst door MANAGEMENT SOLUTIONS te factureren bedragen, waarbij steeds een minimumbedrag van 500,00 EUR aangerekend zal worden.

Artikel 8. Factuurprijs en betaling

8.1
Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van MANAGEMENT SOLUTIONS, betaalt de klant bij het bevestigen van de opdracht een door MANAGEMENT SOLUTIONS te bepalen voorschot, dit rekening houdend met de aan MANAGEMENT SOLUTIONS toegewezen opdracht.

De verder aan te rekenen voorschotten en/of (tussentijdse) afrekeningen worden in de offerte van MANAGEMENT SOLUTIONS bepaald.

De facturen van MANAGEMENT SOLUTIONS dienen betaald te worden binnen de vijftien dagen na factuurdatum, tenzij MANAGEMENT SOLUTIONS hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

8.2
Bij niet(-tijdige)-betaling begaat de klant een wanprestatie. Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op de gefactureerde bedragen.

8.3
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR.

8.4
Bij niet-betaling van haar factuur behoudt MANAGEMENT SOLUTIONS het recht om haar opdracht niet verder te zetten, en aan een volgende opdracht bij een derde te beginnen.

Dit betekent dat pas na de opstart van deze nieuwe opdracht de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat bij de klant, dit in zoverre de factuur van MANAGEMENT SOLUTIONS op dat ogenblik effectief betaald werd door de klant.

8.5
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

8.6
De betaling van de facturen van MANAGEMENT SOLUTIONS houdt in dat de opdracht van MANAGEMENT SOLUTIONS op conforme wijze werd uitgevoerd.

Artikel 9. Overmacht

9.1
Indien MANAGEMENT SOLUTIONS door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MANAGEMENT SOLUTIONS zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: staking, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan MANAGEMENT SOLUTIONS afhankelijk is,…

9.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft MANAGEMENT SOLUTIONS bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
MANAGEMENT SOLUTIONS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie, voor derving van winst of van kansen tot contracteren enz..

10.2
Gelet op het feit dat met betrekking tot de uitvoering van een businessmanagement-opdracht in de sectoren van security, logistics en facility, het succes van de aan MANAGEMENT SOLUTIONS verleende opdracht steeds beïnvloed wordt door onder andere het gedrag van derden, derde-leveranciers, werknemers, … alsook van de per opdracht verschillende specifieke omstandigheden ter plaatse, waarop MANAGEMENT SOLUTIONS uiteraard geen vat heeft, verbindt MANAGEMENT SOLUTIONS zich tot een inspanningverbintenis met betrekking tot de uitvoering van haar opdracht.

MANAGEMENT SOLUTIONS zal met andere woorden de aan haar toebedeelde opdracht zoals een goed huisvader uitvoeren, monitoren, bijsturen waar nodig en al het mogelijke doen wat redelijkerwijze binnen haar mogelijkheden ligt, doch MANAGEMENT SOLUTIONS garandeert geenszins dat de door haar geleverde inspanningen met zekerheid tot een positief resultaat voor de klant zullen leiden.

10.3
In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van MANAGEMENT SOLUTIONS beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.

10.4
De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel 9, zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van MANAGEMENT SOLUTIONS of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van MANAGEMENT SOLUTIONS.

10.5
In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van MANAGEMENT SOLUTIONS zich tot de door MANAGEMENT SOLUTIONS gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van MANAGEMENT SOLUTIONS worden gevraagd.

Artikel 11. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van MANAGEMENT SOLUTIONS, binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan MANAGEMENT SOLUTIONS, dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

Artikel 12. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van MANAGEMENT SOLUTIONS gevestigd is, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MANAGEMENT SOLUTIONS en de klant is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 14. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.

Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.